Warunki korzystania z serwisu Agape.pl

Spis treści

1. Przedmiot
2. Definicje
3. Zasady dostępu Użytkowników do zasobów Serwisu / Rejestracja Użytkownika
4. Zobowiązania Agape.pl
5. Zobowiązania Użytkownika
6. Zablokowanie dostępu do Serwisu
7. Odpowiedzialność stron
8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu / Klauzula informacyjna
9. Postanowienia końcowe

1. Przedmiot

Niniejsze "Warunki korzystania z serwisu Agape.pl” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z usług umownych, tj. treści i funkcjonalności oferowanych w ramach kursów internetowych zamieszczonych na stronie https://Agape.pl

Korzystanie z Serwisu odbywa się zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu wraz z zachowaniem zasad wynikających z Regulaminu (https://Agape.pl/info/regulamin) oraz Polityki Prywatności (https://Agape.pl.pl/info/polityka-prywatnosci).

2. Definicje

Zwroty użyte w "Warunkach korzystania z serwisu Agape.pl” oznaczają:

Agape.pl - chrześcijański serwis internetowy https://Agape.pl, administrowany przez Ruch Chrześcijański MT28, z siedzibą w Warszawie (02-798), ul. Polnej Róży 1c. Dowiedz się więcej na stronie https://mt28.pl.

Usługa umowna – każdy kurs dostępny w serwisie https://Agape.pl, z której korzystanie odbywa się w oparciu o umowę zawieraną między Użytkownikiem a administratorem Agape.pl. Zasady realizacji usługi umownej określają zapisy "Warunków korzystania z serwisu Agape.pl”.

Serwis – strona internetowa https://Agape.pl

Zasoby Serwisu - oznaczają udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach materiały obejmujące w szczególności informacje dotyczące Usługi umownej oraz Usługi umowne.

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca Profil Użytkownika, korzystająca z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszych „Warunkach korzystania z serwisu Agape.pl” Do Użytkowników zaliczamy uczestników kursów oraz E-trenerów i E-przyjaciół animujących interakcje w ramach wybranych kursów.

Profil Użytkownika – wydzielony w ramach Serwisu obszar logiczny, dostępny dla osoby, która go utworzyła (rejestracja Użytkownika), poprzez podanie loginu (adres e-mail) oraz nadanie hasła.

3. Zasady dostępu użytkowników do zasobów serwisu / rejestracja użytkownika

 1. Dostęp do części zasobów serwisu z informacjami o Usługach Umownych oraz technicznych i organizacyjnych aspektach nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w systemie serwisu.
 2. Dostęp do Usług Umownych uzależniony jest od rejestracji użytkownika w systemie Serwisu, która przebiega według następującego schematu:
  1. Osoba odwiedzająca Serwis wybiera dany kurs klikając na przycisk „Rozpocznij”. Niektóre kursy można wybrać jedynie po uzyskaniu dedykowanego linku.
  2. Osoba odwiedzająca Serwis wpisuje w odpowiednie pola swój adres e-mail, nadaje hasło dostępu oraz zaznajamia się z warunkami umowy korzystania z kursu (Usługi Umownej) dostępnymi pod podanym linkiem.
  3. Profil Użytkownika jest utworzony, zaś Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranego kursu (Usługi Umownej) oraz możliwość zapisania się na każdy inny kurs dostępny w Serwisie – bez konieczności ponownej rejestracji w Serwisie.
 3. W przypadku niektórych Usług Umownych niezbędne jest podanie dodatkowych danych, tj.:
  1. Imię
  2. Płeć
  3. Wiek – z rozwijanej listy z przedziałami wiekowymi
  4. Uwagi - pole do dowolnego wpisu wg uznania Użytkownika
 4. Utworzenie Profilu Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem umowy między Użytkownikiem a administratorem serwisu Agape.pl. Przedmiotem umowy jest korzystanie z Usług Umownych na warunkach określonych w niniejszych „Warunków korzystania z serwisu Agape.pl”
 5. W sytuacjach awaryjnych dostęp do profilu użytkownika może mieć również główny administrator Serwisu.
 6. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

4. Zobowiązania Agape.pl

 1. Agape.pl zapewnia osobom odwiedzającym Serwis oraz Użytkownikom nieodpłatny dostęp do właściwej im części zasobów Serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.
 2. Agape.pl zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w punkcie VIII niniejszych „Warunków korzystania z serwisu Agape.pl”.

5. Zobowiązania użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych „Warunków korzystania z serwisu https://Agape.pl” oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w procesie rejestracji.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania swojego indywidualnego hasła w tajemnicy, a także do zabezpieczenia go przed dostępem osób trzecich.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z serwisów przez innych użytkowników.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do niewykorzystywania naszego Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej/spamu.
 9. Jeżeli format Usługi umownej umożliwia lub zakłada opcję zapraszania do udziału lub podzielenia się treścią kursu przez Uczestnika z osobą trzecią - co będzie wiązać się z podaniem danych osobowych, np. w postaci imienia i adresu e-mail tej osoby, Uczestnik musi wcześniej uzyskać pewność, że osoba trzecia wyraża na to zgodę.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię administratora Serwisu oraz podmiotów z nim współpracujących.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do niepodszywania się pod inne osoby.

6. Zablokowanie dostępu do Serwisu

 1. Agape.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:
 2. Zablokowanie dostępu do serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Agape.pl umowy korzystania z Serwisu, o której mowa w punkcie III.4.

7. Odpowiedzialność stron

 1. Agape.pl nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemów informatycznych bądź systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 2. Odpowiedzialność Agape.pl, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z umyślnej winy oraz do wysokości poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 3. Agape.pl nie ponosi odpowiedzialności za poprawność treści Serwisu bądź przydatność zasobów Serwisu do celów zakładanych przez Użytkownika ani za brak funkcjonalności, która nie została wyraźnie objęta szczegółowym zakresem danej Usługi Umownej.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i tekstów umieszczanych w Serwisie.
 5. Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu i/lub hasła.

8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu / Klauzula informacyjna

1. Dane osobowe użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w Serwisie, przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w działaniach Agape.pl.

2. Uznaje się, że aktywowanie i utrzymywanie Profilu Użytkownika oznacza utrzymywanie przez Użytkownika stałego (regularnego) kontaktu z administratorem Agape.pl (Ruch Chrześcijański MT28), co – w razie ich przekazania – stanowi podstawę przetwarzania danych szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. d Rozporządzenia 2016/679.

3. Klauzula informacyjna.  

Wykonując zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679) każdego Użytkownika Serwisu informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ruch Chrześcijański MT28, z siedzibą w Warszawie (02-798), ul. Polnej Róży 1c (dalej jako: Administrator danych)
 2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mt28.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”;
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:
 4. Jeżeli w realizacji Usługi umownej zachodzi sytuacja, o której mowa w punkcie V.9., Ruch Chrześcijański MT28 przekazuje osobie trzeciej informację o przetwarzaniu jej danych osobowych - w trybie przewidzianym w art. 14 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator danych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Usługi umownej – do czasu usunięcia Profilu Użytkownika lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dla których podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679. W szczególnych sytuacjach dane mogą być przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym do upływu terminu:
 7. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/ Panu następujące prawa:
 8. Jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu: 
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji Usługi Umownej;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich;
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu (np. w celu przesłania e-maila z propozycją kolejnego kursu), natomiast nie będziemy podejmować żadnych decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołują wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na Pani/Pana osobę.

4. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych z Serwisu jest realizowane w szczególności poprzez skorzystanie z funkcjonalności „Edycja profilu - usuń konto użytkownika”. 

5. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych z Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z Serwisu. Dane profilowe Użytkownika oraz wszystkie wiadomości z kursów indywidualnych są usuwane, a w kursach, w których uczestniczyły inne osoby, dane Użytkownika są zanonimizowane.

9. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany „Warunków korzystania z serwisu Agape.pl”, ich doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
 2. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej ze Stron.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze, pytania oraz reklamacje dotyczące działania Serwisu można kierować poprzez formularz kontaktu dostępny pod adresem https://Agape.pl/info/formularz-kontaktowy
 4. Spory powstałe w związku z wykonywaniem Usługi Umownej będą rozstrzygane polubownie.
 5. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Ruchu Chrześcijańskiego MT28.